اولین همایش تخصصی ارتقاء کسب و کارهای صنعت زیبایی

زمان شروع سمینار: 1399-08-08 17:30
مدت سمینار: 5 ساعت
آخرین مهلت ثبت نام: 1399-08-08 17:30
با توجه به گستردگی صنعت زیبایی و مغفول ماندن فرصتهای کسب وکار و تبلیغات در این صنعت و ن...
هزینه حضور آنلاین 400,000 تومان
هزینه حضور فیزیکی 4,600,000 تومان
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز