پکیج قبولی سراسری (کارشناسی ارشد)

مدت سمینار: دو ساعت
موسسه آموزش عالی ماهان در راستای ایفای رسالت های اجتماعی خود و به منظور پیشگیری از شیوع و توسعه ویرو...
شهریه سمینار: رایگان
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز