جشنواره تبلیغات و روابط عمومی ایران

مدت سمینار: دو و نیم ساعت
به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا این جشنواره برای اولین بار به صورت آنلاین با سبکی متفاوت از است...
شهریه سمینار: رایگان
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز