آینده پژوهی در سال 2020

مدت سمینار: پنج ساعت
این همایش در راستای ایفای مسولیت اجتماعی ، با توجه به شیوع بیماری کرونا با رویکرد آموزش مجازی به منظ...
شهریه سمینار: رایگان
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز