سمینارمدیریت راهبردی کسب و کار (MBA)

مدت سمینار: دو ساعت
مدرسه عالی کسب و کار ماهان در راستای تحقق مسولیت اجتماعی خود و کمک به تعالی اندیشه مدیران کسب و کار ...
شهریه سمینار: رایگان
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز